Jak pomóc może komornik sądowy Mielec?

Pomimo wyroku sądowego dłużnik nadal uchyla się od spłacenia zobowiązania? Organem, który może pomóc, jest komornik sądowy Mielec. Jedynie bowiem komornik jest w stanie odzyskać zadłużenie, gdy polubowne metody rozstrzygania sporu zawiodły. 

W jakich sprawach pomoże komornik sądowy Mielec?

Do komornika sądowego należy udać się wtedy, gdy uzyskamy tytuły wykonawczy w danej sprawie. Obsługuje on zarówno osoby prywatne, jak i firmy, czy też instytucje, a jego celem jest odzyskanie całości niespłaconego przez dłużnika zobowiązania. Komornik sądowy Mielec zajmuje się odzyskiwaniem bardzo różnego rodzaju zobowiązań – między innymi:

 • Zaległości wynikających z umów kredytowych, czy też pożyczek
 • Niezapłaconych rachunków (np. Za energię elektryczną, czy też gaz)
 • Nieopłaconych rat czesnego za studia
 • Długów alimentacyjnych
 • Nieopłaconych faktur

Pomoc komornika sądowego pozwoli odzyskać należne nam pieniądze. Polega ona między innymi na ustaleniu majątku dłużnika, a następnie zajęciu wartościowych składników jego majątku oraz przekazaniu wierzycielowi uzyskanych w ten sposób kwot pieniędzy. Warto dodać, że przez cały czas postępowania komornik sądowy wykonuje jedynie polecenia wierzyciela – to od niego zależy między innymi, jakie składniki majątku dłużnika zostaną zajęte.

Jak wszcząć postępowanie komornicze?

Aby komornik sądowy Mielec mógł wszcząć działania dążące do odzyskania długu, należy złożyć u niego wniosek o rozpoczęcie egzekucji, wraz z oryginałem tytułu wykonawczego wydanego w danej sprawie i opatrzonego klauzulą wykonalności. Aby uzyskać tytuł wykonawczy i klauzulę wykonalności, najpierw należy uzyskać wyrok sądowy, potwierdzający istnienie danego długu i wzywający dłużnika do spłaty (w terminie 14 dni) lub odwołania się od wyroku.

Dopiero po upłynięciu tychże terminów możliwe jest rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Wyjątkiem jest tutaj wyrok zaoczny z klauzulą natychmiastowej wykonalności – w takim przypadku wyrok stanowi podstawę uprawniającą do rozpoczęcia egzekucji komorniczej jeszcze przed jego uprawomocnieniem.

Co może zająć komornik sądowy Mielec?

W toku postępowania egzekucyjnego, komornik sądowy Mielec może zająć wiele różnych składników majątku dłużnika – musi on jednak pozostawić mu przedmioty niezbędne do codziennej egzystencji, jak na przykład łóżko, lodówka, czy kuchenka. Komornik zająć może między innymi:

 • Pieniądze zgromadzone przez dłużnika na rachunku bankowym
 • Część wynagrodzenia dłużnika za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę
 • Całość lub część wynagrodzenia dłużnika za pracę wykonywaną na podstawie innych umów cywilnoprawnych (np. Umowy zlecenie)
 • Część renty, lub też emerytury
 • Należące do dłużnika ruchomości oraz nieruchomości (w przypadku, gdy jest on współwłaścicielem danego przedmiotu, komornik może podjąć decyzję o zajęciu należącej do niego części).
 • Zwrot z podatku
 • Prawa majątkowe (udziały, akcje, obligacje)

Komornikowi kategorycznie nie wolno natomiast zająć rzeczy nienależących do dłużnika, nawet, jeśli znajdują się w zamieszkiwanym przez niego mieszkaniu.